خرمای استعمران (سایر)

خرمای استعمران ظروف IML وزنهای 550 ، 400 ، 200 گرم

خرمای استعمران پاکتی ایستاده 450 گرم

خرمای استعمران کارتن تلسکوبی 500 گرم و 1 – 3 – 5 کیلوگرم