خرمای خاصویی

خرمای خاصویی ظرفهای IML  وزنهای 550 ، 400 ، 180 گرم

خرمای خاصویی پاکتی ایستاده وزنهای 450 ، 250 ، 150 گرم

خرمای خاصویی پرسی کارتن 500 گرم ، 1 – 2 -3 کیلوگرم

خرمای خاصویی کارتن تلسکوبی 3 – 5 کیلوگرم