خرمای ربی

خرمای ربی ظروف IML وزنهای 550 ، 400 ، 180 گرم

خرمای ربی مغزدار 500 ، 300گرم

خرمای ربی بدون هسته پاکت ایستاده وزنهای 450 ، 250 ، 150 گرم

خرمای ربی کارتن تلسکوبی وزنهای 1 – 3 – 5 کیلوگرم