خرمای رویال

خرمای رویال ظرف 550 گرم ، 400 گرم ، 180 گرم

خرمای رویال کارتن 1 – 3 -5 کیلوگرم

خرمای رویال پاکتی ایستاده 450 ، 250 ، 150 گرم