خرمای زاهدی ممتاز

خرمای زاهدی وزن 550 گرم ظروف IML

خرمای زاهدی وزن 180 گرم ظروف IML

خرمای زاهدی کارتن پنجره دار 500 گرم

خرمای زاهدی سلوفان 450 گرم

خرمای زاهدی پاکت ایستاده 450 ، 250 ، 150 گرم