خرمای پیارم ممتاز

خرمای پیارم ظرف IML وزنهای 550 ، 400، 180 گرم

خرمای پیارم مغزدار وزنهای 550 گرم ، 350 گرم

خرمای پیارم سلوفان 450 گرم

خرمای پیارم بدون هسته پاکت ایستاده 450 ، 250 ، 150 گرم

خرمای پیارم کارتن 500  ، 1000 ، 3000 گرم