خرمای کبکاب

خرمای کبکاب ظرفهای IML و سطلی وزنهای 800 ، 700 ، 400 ، 200 گرم

خرمای کبکاب ترموفرمینگ با ماندگاری بالا وزن 450 گرم

خرمای کبکاب کارتن تلسکوبی وزنهای 500 گرم ، 1 – 3 – 5 کیلوگرم