خرمای کلوته

خرمای کلوته ظروفIML وزنهای 600 ، 400 گرم

خرمای کلوته کارتن تلسکوپی وزنهای 1 – 3 – 5 کیلوگرم